sidst redigeret 2022-06-08.
Referat fra generalforsamlingen, Aagesdal grundejerforening 31/3-22.

Generalforsamlingen var den første siden marts 2019 grundet covid-19 pandemi.

9 parceller ud af 117 (118) var repræsenteret.

 

1. Valg af dirigent. Benny valgt enstemmigt.

2. Beretning v/Formanden (bestyrelsen).

Vi har ingen formand og dermed udgår formandens beretning.

Vi har siden sidst drøftet Snemaskine samt hegnsregler mv. med Egebjerg Syd. Egebjerg syd går mere op i reglementer end vi gør og er nervøse for at nytilflyttere bygger hegn i skel mv. Det er vi ikke så bekymrede for i Aagesdal indtil videre.

Vi har gået ‘hækkerunde’ også med Egebjerg syd og delt sedler ud til matrikler, hvor hækken går ud over fortovet, bilen holder i vejen el lign. Primært ift. Snemaskinen, der skal kunne komme forbi. Hvis ikke der er rettet op til næste ‘hækkerunde’ vil vi fra bestyrelsens side inddrage kommunen.

Kenneth var med til GF i Egebjergsyd. De drøftede bl.a. Ring 4, fjernvarme, indbrud, fibernet.

3. Regnskab v/ Kassereren.

Vi overgår til PBS web, alle husstande skal registrere sig. Mange betaler for lidt eller for meget og det er stort arbejde for kassereren. Fremadrettet bliver for meget indbetalt kontingent ikke tilbagebetalt automatisk, dette skulle PBS gerne kunne hjælpe med.

Der er blevet opkrævet a conto kontingent for de sidste par år, hvor regnskabet ikke er blevet fremlagt og dermed egentlig ikke godkendt. Ingen indvendinger hertil.

Regnskab 2021: Ligger på hjemmesiden.

Vi har > 100.000 kr på kontoen, kontingentet forslås nedsat til 300 kr.

Kommentarer:

Vi har lovpligtige forsikringer.

Skal vi købe ny snemaskine? En ‘ordentlig’ en? Den nuværende maskine har vi haft 5 år, den var købt brugt.

Til næste gang bør vi sætte fx 5000 kr. Af til vedligeholdelse af fællesarealer (bøndermosestien).

 

4. Nyt fra bestyrelsen

a.      Dette er den sidste indkaldelse som omdeles på papir.

Indkaldelser til foreningens ordinære generalforsamling skal fremover ikke trykkes og omdeles på papir både af hensyn til miljøet, men også for at simplificere og effektivisere opgaven for bestyrelsen. Indkaldelse og dagsorden vil fremover lægges op på foreningens hjemmeside www.gf-aagesdal.dk  ultimo februar samme år dog minimum 3 uger før generalforsamlingen.

For at favne alle dem som ikke har adgang til internettet/besøger hjemmesiden, vil indkaldelsen ligeledes trykkes i Egebjergbladet som husstandsomdeles til alle i Aagesdal og i Facebookgruppen Fællesskabet Aagesdal hvor en stor del af medlemmerne i grundejerforeningen er aktive.

Kommentar: Hvad med mailadresser? Det har været svært at indsamle alle mailadresse, men bestyrelsen vil fremadrettet også sende indkaldelsen til de mailadresser vi har.

Den officielle indkaldelse bliver i Egebjergbladet.

b.      Referat fra generalforsamlingen og betalingsinfo for kontingent vil ligeledes ligge på hjemmesiden.

c.      En ekstraordinær generalforsamling og dagsorden vil blive offentliggjort på hjemmesiden og i Egebjergbladet og i Facebookgruppen Fællesskabet Aagesdal

d.      Tak til Flemming og Chris for deres bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen havde købt gaver, men hverken  Flemming eller Chris var til stede.5. Forslag til vedtægtsændringer.

Det fremgår ikke af de nuværende vedtægter på hjemmesiden, hvad fristen for indkaldelsen til ordinær generalforsamling er. Derfor foreslås at pkt. 7.5 med ordlyden:

7.5: Motiverede forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren eller dennes fuldmagtshaver, skal være til stede på generalforsamlingen.

Alle indkomne forslag vises på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen og anses derved for bekendtgjort for medlemmerne af grundejerforeningen. De enkelte medlemmer kan kontakte bestyrelsen og få materialet udleveret på papir.

Rykkes op under pkt. 7.1 og ændres til:

7.2: Indkaldelsen til ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 21 dage inden generalforsamlingen. Motiverede forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren eller dennes fuldmagtshaver, skal være til stede på generalforsamlingen.

Alle indkomne forslag vises på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen og anses derved for bekendtgjort for medlemmerne af grundejerforeningen.

Vedtages enstemmigt. Benny retter dette på hjemmesiden.

 

6. Indkomne forslag

Ingen.

 

7. Kontingentet

Ændres som skrevet til 300 kr.

Skal det varsles? Det står ikke i vedtægterne, men god ide at varsle kontingentændringer.

8.  Valg af poster

Sebina, Ågesdalsvej 6, fortsætter som kasserer. sebina-k@hotmail.com

Kenneth, Rydtoften 4, skifter fra medlem til formand. kenneth.siesing@gmail.com

Philip, Ågesdalsvej 4, genopstiller som sekretær. Brixbladlus@gmail.com

Per, Birkemosevej 12, vælges som medlem. perbojensen12@gmail.com

Arne, Bøndermosevej 28, vælges som medlem. arne.stamnes@gmail.com

Signe, Egebjergvej 66, vælges som 1. suppleant. signesonderskov@gmail.com

Benny, Lerholmvej 44, vælges som 2. suppleant. Bennylyng@gmail.com

Morten Hauritz, Bøndermosevej 5, vælges som revisor. morten.hauritz@gmail.com

Bjørn, Ågesdalsvej 5, vælges til revisorsuppleant.

 

9. Evt.

- Fjernvarme. Arne har kontaktet kommunen og Vestforbrænding, der ønsker at udrulle fjernvarme så hurtigt som muligt. Lige nu er planen senest 2030. Det er vigtigt at vi i grundejerforeningen står sammen og presser på for at fremskynde processen. Og at alle ikke skifter til varmepumpe og det dermed er mindre lukrativt for Vestforbrænding.

Benny, Signe og Arne vil danne et fjernvarme/energi-udvalg og fx afdække ønsket i vores forening om fjernvarme osv. Oplagt at Egebjerg Syd er med.

 

- Birkemosevej 5 og Lerholmvej 48 er udstykket til to parceller og bør betale for begge parceller, lige nu betales kun for Birkemosevej 5.

 

Mødet afsluttes med lidt at drikke, pizza og uformel snak, det var hyggeligt!

 

31/3-2022.

Philip Hellmann


Sidst redigeret 2022-06-08