sidst redigeret 2024-05-16


Referat


Ordinær Generalforsamling


16. april kl. 19.30.


i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup


Tilstede: 10 parceller ud af 118. Præsentationsrunde.

Spisning kl.18. Hyggeligt, masser af kylling fra Kong Kylling.

1. Valg af dirigent. Benny.

2. Beretning v/Formanden. Kenneth.

1) Vi er som noget nyt begyndt at give 1 flaske vin fra Bartholo vin fra Anders til ny tilflytter. Her

informere vi også om hvad der sker i vores lokal område, bl.a haveforeningen, klubben osv. Vi har

bl.a lavet et velkomstbrev hvor der er link til diverse side på nettet om nyttig information

2) Vi har haft en hækkerunde, hvor vi delte ca. 10 sedler ud. I forhold til at vi startede for ca. 4 år

siden delte vi over 100 sedler ud. Hækkerunden går ud på at informere om at ukrudt bredder sig

for meget ud på fortorvet og det er beboerne selv der skal fjerne det. Hækken skal ikke bredde sig

ud så den fylder ud på fortorvet. Biler må ikke stå på fortorvet så der ikke kan ryddes sne. Hvis den

står i vejen, bliver der ikke ryddet sne

3) Sneordningen. Der er blevet ryddet sne 3 gange og saltet 3 gange i denne vinter.

4) Snerydder maskinen. Der har været store problemer hvert år med at få den startet når der endelig

faldt sne. Det har kostet til vedligeholdelse. Det har vi i år forsøgt at undgå ved at starte maskinen

med jævne mellemrum i løbet af vinteren. Det har bestemt hjulpet. Da der var brug for den så

startede den bare. Så det vil vi fortsætte med til næste vinter. Den står i øvrigt i et skur ved ved

Pæremosehavn ovre ved spejderhytten. Der blev bygget et skur for nogle år siden.

5) Snerydder blog. Der findes i øvrigt en blog som bliver opdateret hver gang der bliver ryddet sne og

hvornår der næste gang bliver ryddet sne. Denne blog kan man tilmelde sig så man får besked når

den bliver opdateret.


2


6) Kommunen har endelig fået sat nogle skilte op med 40km/t på Egebjergvej og i vores område. Det

har hjulpet på farten især på Egebjergvej. Der er desværre kommet flere og flere pendlere

igennem på Egebjergvej. Det har øget antallet af biler på denne vej betydeligt.

7) I vores område er der normer for hvor mange biler, der skal være plads til på grunden. Der skal

være plads til 2 biler. Dette er bare information hvis man er i gang med ny indkørsel eller

haveprojekt

8) Fjernvarme. Sker i vores område i fase 2. Den er godkendt og vil blive gennemført mellem 2026-

2028. Kan pga forsinkelser først ske i 2030. Prisen for at få det lagt er på 15.000kr ved først

tilmeldelse. Hvis det først sker senere, vil det koste 45.000kr. Man kan abonnere på en

fjernvarmeenhed til 3.500kr om året eller købe den for 40.000kr.

9) Nabohjælp. Har fået ny app og hjemmeside. Der opfordres til at tilmelde sig og anvende den aktivt

så vi alle kan undgå at få indbrud. I øvrigt er antallet af indbrud i vores området faldet de seneste

år, det kan ses på vores forsikringer. Så tag fat i dem hvis I ikke allerede har gjort det og få et nyt

tilbud. Det bliver formentligt billigere

10) Borgertip. Borgertip App’en er et nyttigt værktøj. Hvis man ser et hul i vejen eller noget andet kan

man tage et billede af det og sende til kommunen. Der er GEO tagging så på det man tager billeder

af, så kommunen ved godt hvor det er taget henne. De reagere faktisk på det, der kommer derfra.

11) Renovation. Er desværre ikke for god. Bl.a madordningen bliver nu kun tømt hver 14. dag. Det kan

give problemer om sommeren hvis man ikke binder knude på poserne. Så det kan vi kun opfordre

til så der ikke kommer til at lugte for meget i vore område og til hjælp for skraldemændene.

12) Lokalplan. Lokalplanen for vores område er nu blevet ændret således at kommunen nu vil have et

grønt look, så ingen mure ud imod vejen, men kun grøn hæk.

13) PBS. Vi har fået PBS betalingerne op at kører for opkrævningerne af vores kontingent. Det fungerer

faktisk og vi har meget mindre arbejde ved opkrævningerne. Det kræver stadig at vi får at vide når

nogen nye er flyttet ind.

14) Ejendomsmægler henvendelser. Vores tiltag med at få opdateret hjemmesiden med seneste

regnskab, samt at sørge for at holde alle oplysninger korrekt opdateret har hjulpet meget på alle

de henvendelser fra ejendomsmæglere. Før fik vi 3-4 om måneden, nu er vi nede på 1-2 om

måneden. De kommer stadig, men vi henviser dem bare til hjemmesiden.


3


3. Regnskab 2022 og 2023/Budget 2024 samt kontingentfastsættelse

Anders er desværre blevet syg-så vi gennemgår regnskaberne i fællesskab.

Regnskaberne er endnu ikke revideret. Disse gennemgåes idag og godkendes uden videre såfremt revisoren ikke

har anmærkninger.

Der skal for fremtiden betales ejendomsskatter af fællesarealer. Fra 2024. Enten selvstændigt pr. parcel eller

samlet via grundejerforeningen. Vi ved ikke hvad ejendomsvurderingen er og hvor meget af denne der skal

betales.

4. Forslag/nyt fra bestyrelsen

- Sammenlægning med Egebjerg Syd?

Vi har problemer med at rekruttere til bestyrelsen. Stordriftsfordele af at slå os sammen.

Fællesarealer, Arne vil beregne hvor meget vi og Egebjerg Syd har. Ift. kommende ejendomsvurderinger.

Servitutter i udstykningsdokumenterne, alle skal være medlem af Aagesdals grundejerforening/vejlaug. Kan

denne servitut ophæves? Kenneth har prøvet at få fat i kommunen. Det kræver, at vi får juraen på plads, før vi

kan gå videre.

Foreningernes formue, hvordan fordeles disse evt.? Vi har altid haft ca 100.000 kr. i formue, i sin tid øremærket

til bump på Pæremosevej og har fortsat en lign. formue.

Flere modeller: Fuld sammenslutning med Syd kræver formentlig ⅔ flertal eller ekstraordinær generalforsamling,

hvilket kan blive en forhindring, da fremmødet traditionelt er < 10%. Alternativt ‘delvis’ sammenslutning med

fælles bestyrelse, snemaskine og øvrige fælles foretagender, men fortsat juridisk forskellige foreninger. Det

kræver ikke så meget forarbejde, men bliver muligvis sværere at gennemføre. Bestyrelsen må arbejde videre

med planen.

- Ring 4

Kenneth og Per var til borgermøde i Lautrupparken. Udvidelse af Ring 4. Måske 2030. 2-sporet i hver retning

eller 1 spor og Bus Rapid Transit. Motorvejsforslaget i droppet. Der ligger et høringsnotat fra mødet på

vejdirektoratets hjemmeside.

- Fjernvarme

Under formandens beretning. 2026-28, måske først 2030.


5. Nyt fra Bøndermosestiens venner

Lidt historik, der har på det seneste ikke været så meget aktivitet. Men der ordnes når der behov.

6. Nyt fra sommerfestudvalget

Per, udvalget skal genoplives. Måske på stikvejen op mod fælleshaven. Arrangement for børnene om

eftermiddagen også. Annonceres på Facebook.

7. Indkomne forslag

Ingen.

8. Valg:


4


Formand, Kenneth går af. Sekretær Philip går af. Tak for denne gang.

Bestyrelsens opgave for 2024: Arbejde videre med projektet at sammenlægge grundejerforeningerne. Kontakt til

ejendomsmæglere. Regnskab + det forefaldende.

Benny vil gerne kontakte kommunen ift. servitutter og opløsning/ændring af disse. Og dele dette referat ud samt

indkaldelse til næste generalforsamling i 2025.

Bent, Pæremosevej vælges ind i bestyrelsen

Bestyrelsen består således af Per, Arne, Bent og Anders, der konstituerer sig selv.

Det var ikke muligt at finde suppleanter.

9. Evt.

Der er skrabet næringsrig jord af på marken mellem fælleshaven og Pæremosehavn. Der skal være

blomstermark med vilde blomster.


Bestyrelsen

Kasserer: Anders Dahl, Bøndermosevej 23, andersdahl310@gmail.com.

Per Bo Jensen, Birkemosevej 12, perbojensen12@gmail.com.

Arne Stamnes, Bøndermosevej 28, arne.stamnes@gmail.com.

Bent Petersen, Pæremosevej 57, bentpetersen@gmail.com.


25/4-24.

Tidl. sekretær, Philip Hellman, Ågesdalsvej 4, brixbladlus@gmail.com.