sidst redigeret 2024-01-18


Grundejerforeningen Aagesdal 

Referat

Ordinær Generalforsamling

20. april kl. 19.30

i Egebjerg Fælleshus, Agernhaven 8, 2750 Ballerup


Referent: Bestyrelsessekretær, Philip Hellmann

Til stede: 11 ud af 118 parceller, i alt 14 personer. 

Vi startede med en uformel navne- og præsentationsrunde


1. Valg af dirigent.
Benny Lyng blev enstemmigt valgt

2. Beretning v/Formanden
Samme punkter som pkt. 4

3. Regnskab/Budget 2023 samt kontingentfastsættelse v/ Bestyrelsen
Regnskabet 2022 er af forskellige årsager ikke blevet færdigt og således er der intet budget 2023 eller foreslået kontingent at vedtage.
Nuværende bestyrelse og den nye kasserer (se nedenfor) afholder snarest et bestyrelsesmøde og får orden på sagerne. Når regnskab og budget er færdigt, lægges det på Aagesdals hjemmeside, www.gf-aagesdal.dk.
Hvis regnskabet 2022 og budgettet 2023 ikke afviger betydeligt fra tidligere år (hvilket bestyrelsen forventer at det ikke gør) besluttes det enstemmigt på generalforsamlingen at budgettet 2023 og kontingent 2023 kan vedtages 14 dage efter det er præsenteret på hjemmesiden, såfremt der ikke er indvendinger til det.
Hvis der indkommer indvendinger, må det vurderes af bestyrelsen, om der er grundlag for indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

4. Forslag/nyt fra bestyrelsen

5. Nyt fra Bøndermosestiens venner
Ved Per. En flok frivillige mødes fortsat en gang årligt for at klippe ned på Bøndermosestien. Det kunne være hyggeligt med flere deltagende, det er en god måde at møde sine naboer på.
Vi savner stadig frøernes kvækken, det er efterhånden en del år siden den forsvandt. Tænk over brug af algerens, Round-up mv. da det løber direkte ned i Bøndermosen.

6. Nyt fra energi/fjernvarmeudvalget
Ved Benny. Der blev sidste forår afholdt et par informationsmøder med repræsentanter fra Vestforbrænding. Her stod det klart at der er nogle år til at vores område kommer på fjernvarmenettet - 2026-28 (måske først 2030). Således var der ikke grund til at gøre yderligere i udvalget, der derfor nedlægges.
Benny har ved gåture i området vurderet ved et forsigtigt gæt at 85% af husstandene fortsat har naturgas, mens 10% er overgået til varmepumpe. Det betyder at der fortsat er mange, der kunne være interesserede i at overgå til fjernvarme når tiden kommer.

7. Indkomne forslag
Ingen

8. Valg

Kasserer, Sebina afgår som kasserer. Tak for indsatsen, foreningen takker for arbejdet med en flot gavekurv fra Egebjerg Blomster.

Ny kasserer er Anders Dahl, Bøndermosevej 23. Vælges enstemmigt.

Medlem Arne Stamnes er også på valg. Vælges enstemmigt.

1. suppleant til bestyrelsen bliver Bent, Pæremosevej.
2. suppleant til bestyrelsen samt revisor bliver Benny, Lerholmvej.
Revisorsuppleant bliver Joanna, Pæremosevej.

9. Evt.
- Brug gerne facebooksiden. Mange gode opslag. Men husk den gode tone. Henvend dig hellere personligt, hvis der er noget du er utilfreds med.
Brug også gerne hjemmesiden. Der kan findes mødereferater, vedtægter mv. Vi betaler 20 kr./måned for hjemmesiden.

- Der mindes igen om, at indkaldelser  ikke længere uddeles, men lægges på hjemmesiden og facebooksiden og annonceres i Egebjergbladet.

- Joanna foreslår, at der i foreningen kunne være en ‘offentlig’ opslagstavle, hvor fx. bestyrelsen kunne have mulighed for at annoncere. Vi drøfter at Egebjergbladet og facebook og hjemmesiden kan bruges til dette. Der kan dog gå langt mellem udgivelsen af bladet og det er ikke alle der har facebook. Joanna vil gå videre med forslaget.

- Skal vi slå os sammen med grundejerforeningen Egebjerg Syd? Det kunne spare noget bestyrelsesarbejde og administration, men nogle af ‘de gamle’ minder om, at en tinglysning gør dette umuligt. Forslaget trækkes således.

- Per vil gerne genoplive sommerfesten og går videre med dette. Der er bred opbakning.

- Der orienteres, særligt til de nyeste medlemmer, om Egebjergklubben , herunder familiespisning samt fælleshuset og dennes bestyrelse, der mangler medlemmer.

 Under mødet var der øl og vand og vi sluttede af med hyggesnak og pizza.


På gensyn 

Bestyrelsen 

Formand: Kenneth Siesing, Rydtoften 4, kenneth.siesing@gmail.com.

Sekretær: Philip Hellman, Ågesdalsvej 4, brixbladlus@gmail.com.

Kasserer: Anders Dahl, Bøndermosevej 23, andersdahl310@gmail.com.

Medlem: Per Bo Jensen, Birkemosevej 12, perbojensen12@gmail.com.

Medlem: Arne Stamnes, Bøndermosevej 28, arne.stamnes@gmail.com.