Vedtægter og medlemskab

Vedtægter for Grundejerforeningen Aagesdal


§ 1 Navn og hjemsted

Foreningens navn er ”Grundejerforeningen Aagesdal”. Dens hjemsted er Ballerup kommune.

§ 2 Medlemskab

2.1: Enhver, der ved tinglyst skøde er ejer af en eller flere parceller udstykket fra tidligere gårdejer Ejner

Pitzners ejendom ”Aagesdal”, matr. nr. 12b af Ballerup by og sogn, er pligtigt medlem af

grundejerforeningen og skal overholde de til enhver tid gældende forskrifter i foreningens vedtægter.

2.2: Hver parcel har én stemme. Ved delt ejerskab, aftaler ejerne af parcellen, hvem der skal have

parcellens stemme. Ved restance med betaling af kontingent ud over 3 måneder efter forfaldsdag fortabes

retten til at stemme på foreningens generalforsamlinger. Stemmeretten genindtræder, når restancen er

berigtiget. Bestyrelsen udarbejder en liste over foreningens stemmeberettigede parceller.

2.3: Bopælsændring skal senest 14 dage efter flytning anmeldes til formand eller kasserer.

2.4: Medlemskab af grundejerforeningen ophører ved overdragelse til ny ejer, og tidligere ejer kan ikke

gøre noget krav gældende over for foreningen. Den nye ejer indtræder straks i den tidligere ejers

rettigheder og pligter.


§ 3 Foreningens formål

3.1: At kontrollere overholdelse af pålagte servitutter vedrørende ejendommenes benyttelse, hegnspligt og

renholdelse af grundene for frøspredende ukrudt m.v. jævnfør § 4.

3.2: At træffe beslutning om vedligeholdelse af Bøndermosestien og det til Pæremosen hørende areal.

Arbejdet søges gennemført ved frivilligt arbejde.

3.3: At repræsentere medlemmerne i alle fællesanliggender, sørge for ordenens overholdelse, påse at

parcellerne, fortovene og vejene renholdes jævnfør § 4, samt i øvrigt påse, at reglerne for godt naboskab

overholdes.

3.4: At repræsentere foreningen over for offentlige myndigheder, interesseorganisationer og private.

3.5: At træffe beslutning om evt. snerydningsordninger eller lignende projekter.


§ 4 Grundejerens pligter

4.1: Enhver grundejer har pligt til at renholde og vinter vedligeholde fortov og holde selve parcellen fri for

ukrudt, således at det ikke kaster frø eller sætter rødder på naboejendommen. Grundejeren har ligeledes

pligt til at vedligeholde hegn mod vej, så fortovet er frit.


4.2: Misligholder en grundejer sin hegnspligt og renholdelse af fortov kan nødvendige arbejder, efter

forudgående skriftlig meddelelse herom, iværksættes af bestyrelsen for grundejerens regning.

4.3: Ved husdyrhold skal grundejeren drage omsorg for, at dette ikke forvolder andre grundejere ulempe

eller forvolder skade.

4.4: Afbrænding af haveaffald må ikke finde sted. Oplagring af materialer på vej og fortov er ikke tilladt

uden kommunens godkendelse.


§ 5 Kontingent

5.1: Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen. Det opkræves helårligt umiddelbart efter den

ordinære generalforsamling med forfaldsdag den 15. april og med sidste rettidige betaling den 1.

maj samme år. Kontingentet indbetales med frigivende virkning til foreningens konto i Danske

Bank reg. 1551 konto 000 706 5183 med reference om vej og hus nr.

Hvis foreningen ændrer konto nr. vil det blive oplyst på generalforsamlingen og fremgå af

hjemmesiden. Regnskabet følger kalenderåret.

5.2: De indbetalte beløb anvendes til foreningens administration samt til de i § 3 og § 7.8 nævnte formål.


§ 6 Restancer

6.1: Er et medlem i restance med kontingentindbetalingen mere end 3 måneder efter forfaldsdato, kan den

overgives til inkasso efter forudgående skriftlig påmindelse om indbetaling inden 14 dage. Alle

omkostninger i anledning af inddrivelsen betales af restanten, herunder eventuelle gebyrer.


§ 7 Generalforsamlingen

7.1: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i marts måned.

7.2: Indkaldelsen til ordinær generalforsamling indkaldes af bestyrelsen senest 21 dage inden

generalforsamlingen. Motiverede forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal

skriftlig være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Forslagsstilleren eller dennes

fuldmagtshaver, skal være til stede på generalforsamlingen.

Alle indkomne forslag vises på hjemmesiden umiddelbart efter modtagelsen og anses derved for

bekendtgjort for medlemmerne af grundejerforeningen.

7.3: Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Hvor intet andet er bestemt i vedtægterne,

afgøres forelagte sager ved almindeligt flertal blandt fremmødte stemmeberetigede.

Stemmeafgivning foregår ved håndsoprækning, medmindre 1 af de fremmødte stemmeberettigede

forlanger skriftlig afstemning.


7.4: Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, udstedt til et andet medlem eller en myndig

person, der er bopælsregistreret på medlemmets parcel. Ingen kan møde med mere end én fuldmagt.

7.5: Ændringer eller tilføjelser til foreningens vedtægter kan dog ikke vedtages, medmindre 2/3 af de

afgivne stemmer er for forslaget. Opnås dette ikke, kan bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær

generalforsamling, der afholdes inden 3 måneder. Forslaget kan her vedtages ved almindelig

stemmeflerhed. Indkaldelse skal ske senest 21 dage før afholdelse af den ekstraordinære

generalforsamling.

7.6: Bestyrelsen kan med 8 dages varsel indkalde til ekstraordinær generalforsamling, når den finder det

nødvendigt, eller når mindst 25 medlemmer har fremsat skriftligt ønske om det og med angivelse af emne.

Forslagsstillerne skal være repræsenteret på generalforsamlingen.

7.7: Der udarbejdes et referat af generalforsamlingen, underskrevet af dirigenten. Referatet har gyldighed i

enhver henseende og vises på foreningens hjemmeside snarest efter generalforsamlingen. De enkelte

medlemmer kan kontakte bestyrelsen og få materialet udleveret på papir.

7.8 Den ordinære generalforsamling træffer beslutning om vederlag til formand og kasserer og fastsætter

størrelsen af dette.


§ 8 Bestyrelsen

8.1: Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som består af en formand, en kasserer, en

sekretær og to repræsentanter. Formand, kasserer og sekretær vælges særskilt til disse hverv ved simpelt

flertal.

8.2: Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. På lige år afgår formanden,

sekretæren og én repræsentant, og på ulige år afgår kassereren og én repræsentant.

Hvert år vælges to suppleanter til bestyrelsen. Udtræder et medlem af bestyrelsen før periodens udløb,

indtræder 1. suppleanten og fungerer til første ordinære generalforsamling.

8.3: Hvis formanden, kassereren eller sekretæren udtræder af bestyrelsen, konstituerer bestyrelsen sig selv

for resten af perioden.

8:4 Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden finder det fornødent, eller når mindst 2

bestyrelsesmedlemmer anmoder formanden om det.

8.5: Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer heriblandt formand eller næstformand er til

stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

8:6:Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en næstformand. Der kan nedsættes nødvendige

arbejdsudvalg med deltagelse fra bestyrelsen og medlemskredsen. Bestyrelsen kan, når den finder det

fornødent, søge sagkyndig bistand.

8.7: Udebliver et bestyrelsesmedlem fra 2 på hinanden følgende møder uden anmeldt forfald, betragtes

vedkommende som udtrådt af bestyrelsen.

8.8: Sekretæren fører foreningens forhandlingsprotokol og bistår med øvrige skriftlige arbejder. Kassereren

fører foreningens regnskab, modtager alle indbetalinger og foretager alle udbetalinger.


8.9: Den kontante beholdning må ikke overstige 2.500 kr. Yderligere beholdning indsættes efter

bestyrelsens valg i bank. Betalinger af regninger og overførsler sker via netbank af kassereren.

8.10: Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.


§ 9 Revision

9.1: Foreningens regnskaber revideres af to revisorer, hvoraf den ene vælges samtidig med formanden og

den anden samtidig med kassereren. Revisorerne foretager en kritisk gennemgang af foreningens

regnskaber og bilag og efterser, at kassebeholdningen er til stede.

9.2: Generalforsamlingen vælger hvert år en revisorsuppleant.


§ 10 Foreningens opløsning

10.1: Foreningen kan kun opløses, hvis mindst 88 medlemmer skriftligt stemmer herfor på to på hinanden

følgende generalforsamlinger. I tilslutning hertil træffes beslutning om anvendelse af foreningens

eventuelle midler.

10.2: Disse vedtægter afløser sidst reviderede vedtægter af 25. marts 2019 og træder i kraft den 31. marts 2022.